MUDr. Igor Kundrát

psychiater a psychoterapeut

+421 948 303 465, kundrat@emocnezdravie.sk

Držiteľ licencie Slovenskej lekárskej komory na výkon zdravotníckej praxe v povolaní psychiater a psychoterapeut.

Štúdium medicíny (odbor Všeobecné lekárstvo) na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach ukončil v roku 1998. Následne v rokoch 1998 – 2005 pôsobil ako lekár na Psychiatrickom oddelení FN L. Pasteura v Košiciach, kde pracoval s pacientmi so širokou škálou psychických porúch v ambulantnej aj lôžkovej starostlivosti, vrátane akútnej psychiatrie, detskej psychiatrie a starostlivosti o pacientov s rôznymi typmi závislostí v Centre pre liečbu drogových závislostí v Košiciach.

Medzi jeho pracovné skúsenosti patrí aj niekoľkoročná činnosť odborného poradcu a manažéra medicínskeho oddelenia pre psychiatrické a hematoonkologické portfólio v nadnárodných farmaceutických spoločnostiach.

Absolvoval komplexný psychoterapeutický výcvik v psychodynamickej psychoterapii a sebaskúsenostný a teoretický výcvik v katatýmne-imaginatívnej psychoterapii. V rámci kontinuálneho vzdelávania absolvoval viaceré špeciálne a supervízne semináre s lektormi z USA, Švajčiarska, Nemecka, ČR a SR zamerané na špecifiká katatýmne-imaginatívneho a psychodynamického prístupu. V súčasnosti pôsobí ako lektor a cvičný terapeut výcviku v psychodynamickej psychoterapii pre Slovenský inštitút psychodynamickej psychoterapie.

V roku 2021 ukončil základný výcvik v intenzívnej krátkodobej psychodynamickej psychoterapii pod garanciou ISTDP Institute, Washington D.C., USA a vedením J. Fredericksona.

Aktuálne je členom Výboru Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti (SPS) a delegát SPS v Európskej asociácii pre psychoterapiu.

Z odborného hľadiska sa zaujíma o spôsoby, akými sa emócie a psychické poruchy odzrkadľujú v prejavoch duševnej nepohody, vrátane záujmu o problematiku psychosomatickej medicíny a tzv. psychofyziologických porúch. Usiluje sa o kontinuálne vzdelávanie v progresívnych psychoterapeutických prístupoch založených na cielených a efektívnych psychodynamických intervenciách (intenzívna krátkodobá psychodynamická psychoterapia), ktoré sú použiteľné pri liečbe medicínsky nevysvetlených príznakov, úzkosti, depresie, príznakov spojených so stresom a problémov v medziľudských vzťahoch.

Súkromnú psychoterapeutickú a psychiatrickú prax vedie od r. 2014 v Bratislave. Sedenia poskytuje aj v anglickom jazyku.

Odborný profil

Vzdelanie

2021 Certifikát o absolvovaní základného komplexného výcviku v ISTDP (Laboratorium Psychoedukacji, Varšava; ISTDP Institute, Washington D.C., USA)

2018 Európsky certifikát psychoterapie (Európska asociácia psychoterapie)

2013 Zaradenie do Zoznamu psychoterapeutov SR (Slovenská psychoterapeutická spoločnosť)

2013 Certifikát o absolvovaní záverečnej skúšky výcviku v psychodynamickej psychoterapii (Slovenský inštitút pre vzdelávanie v psychoterapii, Bratislava)

2001 Atestácia I. stupňa zo psychiatrie (Slovenská postgraduálna akadémia medicíny, Bratislava)

1998 Ukončené štúdium medicíny (Lekárska fakulta UPJŠ Košice, odbor Všeobecné lekárstvo)

Výcvik v oblasti psychoterapie a psychiatrie

2023 – súčasnosť Tréning trénerov a supervízorov v intenzívnej krátkodobej dynamickej psychoterapii; J. Frederickson, ISTDP Institute, Washington D.C., USA

2021 – 2023 Pokročilé vzdelávanie v intenzívnej krátkodobej dynamickej psychoterapii (J. Frederickson, A. Abbass)

2018 – 2021 3-ročný komplexný výcvik v intenzívnej krátkodobej psychodynamickej psychoterapii (ISTDP) pod záštitou ISTDP Institute, Washington D.C., USA

2012 Úvodný kurz v intenzívnej krátkodobej psychodynamickej psychoterapii podľa D. Davanloo; APA Annual Meeting 2012, Philadelphia, USA

2008 – 2011 Teoretický a supervízny modul v psychodynamickej psychoterapii pod vedením Slovenského inštitútu psychodynamickej psychoterapie, Bratislava

2008 – 2011 Sebaskúsenostný výcvik a individuálna cvičná prax v katatýmne-imaginatívnej psychoterapii pod vedením Slovenskej spoločnosti pre katatýmne-imaginatívnu psychoterapiu, Bratislava

2004 Výcvik v autogénnom tréningu pod vedením Slovenského inštitútu psychodynamickej psychoterapie, Bratislava

2003 3. Maudsley fórum – kurz pre výskumne orientovaných psychiatrov, Institute of Psychiatry at The Maudsley, Londýn, Spojené Kráľovstvo

2003 Salzburský seminár pre psychiatrov pod záštitou Weill Medical College of Cornell University, Salzburg, Rakúsko

2000 – 2004 Sebaskúsenostný výcvik v psychodynamickej psychoterapii skupinovou formou pod vedením Slovenského inštitútu psychodynamickej psychoterapie, Bratislava

Odborná prax

2019 – súčasnosť Psychiater, psychoterapeut a odborný zástupca v neštátnom zariadení Centrum emočného zdravia a edukácie, Hrčková & Kundrát s.r.o., Bratislava

2017 – súčasnosť Cvičný terapeut a lektor vo výcviku v psychodynamickej psychoterapii pod vedením Slovenského inštitútu psychodynamickej psychoterapie, Bratislava

2014 – 2019 Súkromná psychoterapeutická a psychiatrická prax pre dospelých (neštátna ambulancia, Poliklinika Šustekova, Bratislava)

2009 – 2012 Ambulantný psychiater a psychoterapeut v neštátnom zariadení Spirare, Bratislava

2007 – 2017 Medicínsky poradca a manažér pre psychofarmakologické a hematoonkologické portfólio v oblasti farmaceutického priemyslu

1998 – 2005 Odborná prax na Psychiatrickom oddelení FN L. Pasteura v Košiciach (Oddelenie pre dospelých, Detské oddelenie) a v Centre pre liečbu drogových závislosti v Košiciach

Doplnkové vzdelávanie

2012 Pokročilý kurz bioštatistiky (Vienna School of Clinical Research, Viedeň, Rakúsko)

2009 Úvod do klinickej epidemiológie (Vienna School of Clinical Research, Viedeň, Rakúsko)

2007 Úvod do bioštatistiky v klinickom výskume (Vienna School of Clinical Research, Viedeň, Rakúsko)

ČLENSTVO V OdbornÝCH organizáciÁCH

2023 – súčasnosť Zakladajúci člen a predseda Výboru Slovenskej spoločnosti pre ISTDP

2022 – súčasnosť Podpredseda Výboru SPS a delegát SPS v Európskej asociácii pre psychoterapiu

2017 – súčasnosť Člen Výboru SPS a delegát SPS v Európskej asociácii pre psychoterapiu (EAP)

2013 – 2017 Člen Disciplinárnej komisie SPS