Pre odbornú verejnosť

Základný výcvik v intenzívnej krátkodobej dynamickej psychoterapii.  Prvá tréningová skupina (2024-2027)

Aktuálny termín a miesto

Prvý modul tréningu bude prebiehať v priestoroch Inklucentra na Hattalovej 12, 831 03 Bratislava (https://inklucentrum.sk/)– registrácia je uzavretá.

Termíny výučby a štruktúra školenia na r. 2024:

1. modul: 3. – 5. júna 2024 (J. Frederickson; skupina prezenčne + lektor online)
2. modul: 24. – 26. októbra 2024 (I. Kundrát; prezenčne)
Termíny ďalších modulov budú oznámené neskôr v priebehu výcviku.

Lektori sa budú pri jednotlivých moduloch striedať. Dve stretnutia ročne prebiehajú s Jonom Fredericksonom hybridnou formou (prezenčné stretnutie skupiny, online prezentácia lektora);
dve stretnutia ročne prebiehajú s Igorom Kundrátom (prezenčne).

Certifikát:

Absolventi školenia získavajú certifikát vydaný inštitútom ISTDP Institute (Washington D.C.), ktorý oprávňuje pracovať v rámci prístupu ISTDP.

Otázky ohľadom výcviku zasielajte e-mailom na adresu: kundrat@istdp.sk.

 


Tréning rozvoja terapeutických zručností – MODUL 2:
Pre-core tréning v ISTDP

Druhý, 2-dňový modul pre-core tréning sa uskutočnil v dňoch: 26. – 27. 04. 2024; denne v čase od 09:00 do 17:30 hod. v počte 10 účastníkov.

O tréningu

Tréning je určený pre absolventov úvodného (prvého modulu M1) pre-core tréningu, ktorí majú záujem ďalej rozšíriť repertoár svojich terapeutických zručností a prípadne pokračovať v ďalšom vzdelávaní vo forme základného ISTDP (core) tréningu.

Tréning je zameraný na ďalšiu prácu s obranami, identifikáciu vnútorného konfliktu, stanovenie terapeutického zamerania, diagnostiku a adresovanie problémov s vytváraním terapeutického spojenectva u pacientov s rôznou úrovňou charakterovej štruktúry.

Podobne ako pri prvom module, dôraz je kladený na budovanie praktických zručností potrebných pre aplikáciu princípov ISTDP v klinickej praxi. Krátka didaktická časť sa strieda so sebaskúsenostnými cvičeniami na princípe hrania rolí, ktoré participantom umožnia rozvíjať špecifické zručnosti potrebné pri psychoterapeutickej diagnostike, používaní efektívnych intervencií a hodnotení odpovede klienta. Po praktickej časti nasleduje integrácia materiálu v skupinovom procese.

Školiteľ

MUDr. Igor Kundrát  je psychiater, psychoterapeut, lektor vo výcviku psychodynamickej psychoterapie a cvičný terapeut pre Slovenský inštitút psychodynamickej psychoterapie.

 


Tréning rozvoja terapeutických zručností – MODUL 1:
Druhý úvodný („pre-core“) tréning v ISTDP

Druhý úvodný tréning sa uskutočnil v dňoch: 14. – 16. 03. 2024; denne v čase od 09:00 do 17:30 hod. v počte 10 účastníkov.

O tréningu

Tento 3-dňový tréning je určený pre odborníkov z oblasti starostlivosti o duševné zdravie, ktorí sa chcú oboznámiť s úvodom do teórie a praxe intenzívnej krátkodobej dynamickej psychoterapie (ISTDP). 

Tréning zahŕňa základy teórie so špeciálnym dôrazom na budovanie praktických zručností potrebných pre aplikáciu princípov ISTDP v klinickej praxi. Krátka didaktická časť sa strieda so sebaskúsenostnými cvičeniami na princípe hrania rolí, ktoré participantom umožnia rozvíjať špecifické zručnosti potrebné pri psychoterapeutickej diagnostike, používaní efektívnych intervencií a hodnotení odpovede klienta. Po praktickej časti nasleduje integrácia materiálu v skupinovom procese.

Tréning by mal pomôcť každému z participantov zvýšiť vlastnú toleranciu afektu, podporiť pozitívnu reguláciu úzkosti a prehĺbiť súcit a trpezlivosť voči sebe pri učení sa novým veciam v procese odborného rastu. Ide teda o získavanie procedurálnych a metakognitívnych znalostí a zručností, ktoré budú tvoriť základ pre tých, ktorí sa rozhodnú pre ďalšie vzdelávanie v ISTDP („core“ tréning). Dôraz je kladený na rozvíjanie schopnosti klinického myslenia.

Školiteľ

MUDr. Igor Kundrát  je psychiater, psychoterapeut, lektor vo výcviku psychodynamickej psychoterapie a cvičný terapeut pre Slovenský inštitút psychodynamickej psychoterapie.

 „Ako pomôcť terapeutom myslieť klinicky“ s Jonom Fredericksonom, MSW

Edukačný online tréning sa uskutočnil dňa 15. 12. 2023.

 

Profil prednášajúceho

Jon Frederickson, MSW pôsobí ako psychoterapeut vo Washingtone, D.C. Je zakladateľom Inštitútu krátkodobej psychodynamickej psychoterapie a členom fakulty vzdelávacieho programu ISTDP na Washington School of Psychiatry, kde pôsobí od roku 1988.

 


Tréning rozvoja terapeutických zručností – MODUL 1:
Prvý úvodný („pre-core“) tréning v ISTDP

Intenzívna krátkodobá dynamická psychoterapia kladie dôraz na zážitkovú prácu zameranú na emócie.

Prvý úvodný tréning sa uskutočnil v dňoch: 26. – 28. 10. 2023.