MUDr. Zuzana Paukovová

lekárka na psychiatrickej ambulancii

+421 911 132 759, paukovova@emocnezdravie.sk

Na LF UK ukončila 6-ročné štúdium všeobecného lekárstva v r. 2011.

Po ukončení LF pracovala na Klinike detskej psychiatrie v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou, Kramáre.

Potom 2,5 roka pracovala na humanitárnych projektoch VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, ako členka Tropic teamu; 3-krát pôsobila v Tanzánii, raz v Keni a raz v Rwande.

V r. 2014 a 2015 pracovala na I. Chirurgickej klinike UNB, Staré mesto.

Od r.2015 do r.2019 pôsobila na Psychiatrickom oddelení, UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava. Tu pracovala na oddelení a vykonávala pohotovostné služby. Využívala pri tom praktické skúsenosti so všetkými klasifikovanými triedami psychiatrie, podieľala sa na diagnostike, diferenciálnej diagnostike, liečbe, rehabilitácií, prevencii a posudzovaní psychických porúch.

Od r. 2019 do r. 2023 pracovala v NZZ Spirare v dennom psychiatrickom stacionári a v psychiatrickej ambulancii. V rámci svojej odbornej kvalifikácie vykonávala psychiatrické vyšetrenia, kontroly zdravotného stavu, riadila farmakoterapiu pacientov, poskytovala odborné rady. Spolupracovala s rodinami pacientov na doliečovaní ich príbuzných pod supervíziou MUDr. J. Vránovej. Pod supervíziou realizovala aj individuálne psychoterapeutické intervencie u zverených pacientov – podpornú psychoterapiu, arteterapiu, relaxačné cvičenia a i. V dennom psychiatrickom stacionári využívala o. i. metódy expresívnej terapie – arterterapie, dramatoterapie, biblioterapie a muzikoterapie, v rámci skupinovej relaxácie tiež techniky spojené s mindfulness, cvičenie a prácu s režimom. Úzko spolupracovala s terapeutickým tímom, spolu s nimi koordinovala starostlivosť o konkrétnych pacientov v stacionárnej a ambulantnej liečbe a doliečovaní. Vo svojej práci využívala dostupné poznatky o komplexnej psychiatrickej starostlivosti, komunitnej psychiatrii, farmakoterapii a zásadách duševnej hygieny.

Od marca 2023 pracuje v našom Centre. Venuje sa dospelým klientom prevažne s úzkostno-depresívnym prežívaním, psychosomatickými ťažkosťami a s problémami vo vzťahovej oblasti. Je jej blízky holistický pohľad na klienta. Pozoruje, že mnohé ťažkosti vyplývajú z problémov vo vzťahoch. V záujme uzdravenia klienta, s jeho potrebou a súhlasom je otvorená komunikácii s rodinnými príslušníkmi, v maximálnej miere dôvernosti a bezpečia klienta.
V skupinovej terapii využíva expresné umelecké techniky, techniky mindfullness, relaxačné techniky na zmiernenie úzkosti.