Mgr. Zuzana Sílešová

psychologička a psychoterapeutka

+421 907 700 143

Ukončila štúdium psychológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v roku 2007. Počas štúdia pôsobila na Linke detskej istoty ako telefonická konzultantka, so zameraním na poradenstvo a prevenciu.
Krátko po štúdiu pracovala v špeciálnej základnej a praktickej škole ako vychovávateľka, kde vzdelávala a výchovne pôsobila na autistické deti.
Neskôr prešla na pozíciu psychologičky v Sanatóriu AT, kde realizovala individuálnu a skupinovú terapiu a poradenstvo pre klientov závislých od psychoaktívnych látok, alkoholu a hracích automatov.

Od roku 2009-2013 sa vzdelávala v dlhodobom výcviku v Gestalt psychoterapii, organizovanom inštitútom Dialóg. Gestalt psychoterapia je radená medzi humanistické smery a je fenomenologicko-existenciálnou terapiou. Zameriava sa na proces uvedomenia si vlastných potrieb, pocitov, kladie dôraz na aktuálne prežívanie tu a teraz a prijatie seba samého.
Pôsobila (2012-2013) v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva – Inštitút detskej reči na pozícii psychologičky, kde sa venovala psychodiagnostickej, poradenskej a psychoterapeutickej činnosti s deťmi, mládežou a rodičmi. V tejto činnosti pokračovala v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v rokoch 2009-2012 a od roku 2019 po súčasnosť.

V roku 2022 a 2023 absolvovala I. a II. modul výcviku v EMDR terapii pre dospelých (psychotraumatológia). Pracuje touto metódou pod supervíziou.

Pokračuje vo vzdelávaní prostredníctvom workshopov a supervíznych seminárov. Vo svojej práci s klientom, ktorý hľadá cestu k sebe, rada využíva terapeutické karty, kresbu a ďalšie prostriedky na vyjadrenie seba. Zaujíma ju aj oblasť budovania vzťahu medzi rodičom a dieťaťom, ktorý je založený na dôvere a prijatí. Pracuje najmä s individuálnymi klientmi.
Pri svojej práci vychádza z paradoxnej teórie zmeny: ”Čím viac sa snažíš byť tým, čím nie si, tým viac zostávaš rovnaký. Čím viac sa snažíš byť tým, čím si, tým viac sa meníš.“