Mgr. Marta Lazíková Merešová

psychologička a psychoterapeutka

lazikova@emocnezdravie.sk

Štúdium psychológie na FiF UK v Bratislave ukončila v roku 2007. Už počas štúdia sa venovala dištančnému poradenstvu na Linke detskej istoty a pracovala ako dobrovoľník v Občianskom združení Pomoc ohrozeným deťom, Centrum nádej s týranými a zanedbávanými deťmi a ich matkami.

Pracovala aj ako školská psychologička na Základnej škole aj na Špeciálnej základnej škole. V krízovom centre poradensky pracovala s deťmi a matkami, ktoré boli obeťami domáceho násilia. V súčasnosti spolupracuje s Inštitútom terapie hrou a English International school of Bratislava, kde vyučuje psychológiu.

Absolvovala dlhodobý zážitkový výcvikový program v psychoterapii zameranej na človeka, organizovaný PCA Inštitútom Ister. Základ tohto prístupu spočíva v empatickom porozumení a rešpekte ku každému človeku a v dôvere k jeho vnútornému potenciálu.

Tiež absolvovala dlhodobý výcvik v terapii hrou, organizovaný Inštitútom terapie hrou a viacero workshopov týkajúcich sa práce s deťmi a adolescentmi, organizovaných PCA Inštitútom Ister. Odborne sa zaujíma o detskú hru a jej možnosti v terapii ako aj jej potenciál odhaľovania vnútorného prežívania dieťaťa.

Absolvovala dlhodobé vzdelávanie v metóde Dr. Sindelar, organizované centrom Sindelar v Bratislave, ktorá sa zameriava na diagnostiku a terapiu deficitov čiastkových funkcií, ktoré môžu byť príčinou porúch učenia a správania. Je zapísaná v zozname Sindelar terapeutov.