Mgr. Lucia Závacká

psychologička a psychoterapeutka

+421 949 332 212, zavacka@emocnezdravie.sk

Na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave vyštudovala Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v roku 2005 a na Filozofickej fakulte UK úspešne ukončila jednoodborové štúdium psychológie v roku 2007.

Prvé skúsenosti z oblasti poradenstva získala už počas štúdia ako konzultantka na Linke detskej istoty a ako dobrovoľníčka v Centre Nádej, kde pracovala s obeťami domáceho násilia. Po ukončení štúdia poskytovala psychologické poradenstvo ako psychologička v Domove sociálnych služieb a v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva. V súčasnosti pracuje na Referáte poradensko-psychologických služieb.

Absolvovala dlhoročný výcvik v gestalt psychoterapii organizovaný inštitútom Dialóg, ktorý ukončila záverečnou skúškou. Gestalt terapia kladie dôraz na uvedomovanie si vlastného vnímania, prežívania a správania v prítomnej situácii tu a teraz. Cez uvedomovanie človek nahliada na doteraz neuvedomované naučené vzorce správania a získava slobodu voľby, či chce v zažitých stereotypoch pokračovať alebo nie.

Okrem rôznych psychoterapeuticky, diagnosticky a supervízne zameraných seminárov a workshopov (Rodičia a rozvod, Práca s traumou, Terapia hrou, Rorschachov test, Terapeutické karty ) absolvovala aj sebaskúsenostný výcvik v katatýmne-imaginatívnej psychoterapii (KIP). KIP pracuje s relaxačnou imagináciou (denným snom), počas ktorej terapeut zadáva klientovi väčšinou prírodné motívy. Pod ochranou symbolov sa klient stretáva so svojimi konfliktnými situáciami, obrannými mechanizmami ale aj vnútornými zdrojmi.

V roku 2022 a 2023 absolvovala I. a II. modul výcviku v EMDR terapii pre dospelých (psychotraumatológia). Pracuje touto metódou pod supervíziou.

Svoje teoretické a praktické skúsenosti využíva pri pomoci klientovi zvládnuť niekedy naozaj ťaživú situáciu a pri podpore jeho cesty k sebe samotnému, počas ktorej klient hľadá pre seba tie najlepšie riešenia. Za najdôležitejší aspekt svojej práce považuje poskytnutie terapeutického vzťahu založeného na vzájomnej dôvere a úcte.