Mgr. Ivana Guzmická

liečebná pedagogička a psychoterapeutka

+421 905 779 730, guzmicka@emocnezdravie.sk

Na UK v Bratislave ukončila 5-ročné štúdium Liečebnej pedagogiky v roku 2004. Počas štúdia absolvovala prax vo viacerých zariadeniach a inštitúciách, vrátane Kliniky detskej psychiatrie, psychiatrického oddelenia pre dospelých v nemocnici, v Liečebno-výchovnom sanatóriu, Diagnostickom ústave pre deti, Stacionári pre seniorov.

V pozícii  „liečebný pedagóg“ pracovala v Domove sociálnych služieb pre deti a mládež (2005 – 2010), následne v Spojenej škole a Centre špeciálno-pedagogického poradenstva (2010 – 2015). Venovala sa najmä expresívnym terapiám a bazálnej stimulácii u detí a mládeže s viacnásobným, mentálnym, somatickým a senzorickým postihnutím, vývinovými poruchami, ako aj problematickým emočným prežívaním a správaním.

V rámci poradne pracovala terapeuticky (so psychoanalytickým porozumením) aj s deťmi a mládežou bez postihnutia, taktiež s rodičmi. Spolupracovala s inými odborníkmi a organizáciami.
Dva roky viedla skupinové dramato- a biblioterapeutické stretnutia pre dospelých klientov s duševnými a psychickými ochoreniami v dennom rehabilitačnom centre „Krídla“.

Od roku 2008 si dopĺňa vzdelanie prostredníctvom dlhodobého, hlbinne zameraného výcviku v psychodynamickej psychoterapii. 
V súčasnej terapeutickej praxi sa venuje najmä dospelým klientom s rôznymi ťažkosťami v oblasti emócií, vzťahov, psychosomatickými ťažkosťami a úzkostným prežívaním.
Zameriava sa predovšetkým na individuálne psychoterapeutické sedenia, s využitím prístupu ako klasickej, tak krátkodobej intenzívnej dynamickej terapie.

Venuje sa aj možnostiam prepojenia psychodynamickej terapie s technikami podporujúcimi všímavosť (mindfullness) u klientov s úzkostným prežívaním. V práci so skupinou sa zaujíma o kombinovanie psychoterapie, expresívnych – umeleckých techník a neurorehabilitácie.

Ďalšie vzdelávanie:
  • Základný a nadstavbový seminár bazálnej stimulácie
  • Výcvik v hlbinnej psychodynamickej psychoterapii
  • Stáž v dennom psychiatrickom zariadení Spirare
  • Výcvik zameraný na detskú hru s psychoanalytickým porozumením pod vedením PhDr. E. Reichelovej, CSc.
  • Od roku 2018 sa aktívne zúčastňuje supervízie a vzdelávania v technikách Krátkodobej intenzívnej dynamickej psychoterapie pod vedením PhDr. Ľ. Juráša, CSc.