MUDr. Dana Benčíková

psychiatrička a psychoterapeutka

+421 918 804 782, bencikova@emocnezdravie.sk

Štúdium medicíny ukončila v roku 2004 na Lekárskej fakulte UK Bratislava v odbore všeobecné lekárstvo. Prvé skúsenosti lekárky získala v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku, kde pracovala do roku 2012. Na jednotlivých oddeleniach nemocnice (Psychosomatická klinika, Klinika pre liečbu drogových závislostí, Psychiatrická klinika, Gerontopsychiatrická klinika) sa postupne zoznamovala s celou škálou psychických porúch a v roku 2010 získala atestáciu v špecializačnom odbore psychiatria.

Od roku 2016 pracuje v neštátnom zariadení – Psychiatrická ambulancia a psychiatrický stacionár Spirare, kde sa špecializuje na ambulantných psychiatrických pacientov prevažne s úzkostnými a depresívnymi poruchami a na pacientov s poruchami osobnosti. Zároveň sa začala čoraz viac orientovať na psychoterapeutickú prácu. Viedla pacientov v dennom psychiatrickom stacionári v rámci denných komunít i psychoterapeutických skupín, aktívne sa podieľala na nácviku relaxačných techník.

V roku 2020 certifikátom v odbore psychoterapia ukončila kompletný psychoterapeutický výcvik v katatýmne imaginatívnej psychoterapii, ktorá patrí medzi hlbinne orientované psychoterapeutické smery a pracuje pomocou imaginácií, ktoré vychádzajú z vnútra každého človeka.

Je členkou Slovenskej spoločnosti pre katatýmne imaginatívnu psychoterapiu, členkou Slovenskej lekárskej komory a držiteľkou licencie na výkon zdravotníckeho povolania v odbore psychiatria.

Zaujímajú ju ľudia so svojimi jedinečnými príbehmi. Okrem techník katatýmne imaginatívnej psychoterapie pracuje aj pomocou predmetných symbolov a s princípmi dynamicky orientovanej a humanistickej psychoterapie. Vo svojej psychoterapeutickej práci sa zameriava na hľadanie, obnovovanie a podporu vnútorných zdrojov, na oslobodenie sa od chorobných príznakov (úzkosti, depresie, poruchy spánku, vzťahové problémy). Aby ten, kto má záujem a motiváciu, za pomoci profesionálneho prístupu terapeuta, mohol byť v zhode medzi svojím vnútorným prežívaním a správaním sa, a aby mohol svoj život plnohodnotne naplniť.